दिव्यांग कायदा २०१६ च्या अनुषंगाने प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत दिव्यांना प्रशिक्षण देऊन, त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्राप्त करून देणार.

.

©Copyright 2020 Sambhaji Patil Nilangekar, All Rights Reserved.