महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत या महिलांना आधार देणे, परिपूर्ण, स्वावलंबी बनवणे व त्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

.