देशाची सेवा करताना वीरगती प्राप्त झालेले जवान कै. नागनाथ अभंग लोभे यांच्या परिवाराची सांत्वनपर भेट घेतली

देशाची सेवा करताना वीरगती प्राप्त झालेले जवान कै. नागनाथ अभंग लोभे यांच्या परिवाराची सांत्वनपर भेट घेतली

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.