निलंगा तालुक्यात दोन कोव्हिड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे.