इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसाठी अटल आहार योजना

बांधकाम कामगारांना सकस आहार देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.