कौशल्य विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मागास मंडळ व राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण सौंस्था व राज्य नाविन्यता परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोक उपयोगी योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून गेल्या साडेचार वर्षात कौशल्य विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर.