पंडित दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM)

यानुसार १५ ते ४५ वयोगटातील शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग त्याचप्रमाणे महिला प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सक्षमीकरणासाठी कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करून रोजगार/ स्वयंरोजगारच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. एकूण २,२०,१४७ प्रशिक्षणार्थीनी प्रशिक्षण घेतले असून, १,४६,९६१ चे मूल्यमापन झालेले आहे. त्यानुसार ५२,११० रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त झाले आहेत.